Obchodné podmienky

Úvod Obchodné podmienky

Obchodné podmienky  

prevádzkovateľa internetového obchodu pre kúpne zmluvy uzavreté prostredníctvom elektronického obchodu www.fyziomi.sk 

1. Všeobecné ustanovenia

 1. Kúpne zmluvy uzavreté prostredníctvom elektronického obchodu sa spravujú príslušnými ustanoveniami zákona č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z. (ďalej len „zákon o elektronickom obchode“), zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane spotrebiteľa“), zákona č. 102/2014 Z. z .o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov  (ďalej len „zákon o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji“), ako aj zákona č. 40/1964 Z. z. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „OZ“) a týmito obchodnými podmienkami (ďalej len OP) upravujúcimi podrobnosti pri ich uzatváraní a realizácii.
 2. Prevádzkovateľom elektronického obchodu je:

Mgr.Zita MIhalovicová Fyzio, Študentská 17 96001 Zvolen, IČO:50644769, DIČ: 1071780061, zapísané v 6ivnostenskom registri vedem v Okresnom Úrade vo Zvolene pod číslom 670-26034


Kupujúcim je každý zákazník uskutočňujúci nákup.

 1. Predávajúci zverejňuje zoznam tovarov, ktoré ponúka kupujúcemu a umožňuje kupujúcemu tovary objednávať prostredníctvom aplikácie na internetovej adrese:  https://www.fyziomi.sk (ďalej iba elektronický obchod).
 2. Tieto OP sú viazané na nákup v elektronickom obchode. Zaškrtnutím políčka pred odoslaním objednávky formou elektronického obchodu kupujúci vyjadruje, že si OP prečítal v plnom rozsahu, porozumel ich obsahu a že s nimi súhlasí a zároveň súhlasí.
 3. Obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy.


2.  Opis tovaru

 1. Informácie o tovare sú čerpané z verejne prístupných zdrojov a oficiálnych stránok výrobcu. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto údajov.
 2. Obrázky zobrazené pri výrobku môžu byť len ilustračné.


3. Kúpna zmluva

 1. Kúpna zmluva je uzavretá záväzným prijatím objednávky kupujúceho predávajúcim podľa bodu 2. tohto článku OP.
 2. Návrhom k uzatvoreniu kúpnej zmluvy (ponukou) je umiestnenie tovaru predávajúcim na www.fyziomi.sk, kúpna zmluva vzniká, pokiaľ nie je uvedené inak, odoslaním objednávky kupujúcim a prijatím objednávky predávajúcim. Vzniknutú zmluvu (vrátane dohodnutej ceny) je možné meniť alebo zrušiť iba na základe dohody strán alebo na základe zákonných dôvodov. Záväzné prijatie objednávky obsahuje údaje o názve a špecifikácii tovaru, ktorého predaj je predmetom kúpnej zmluvy, údaje o cene tovaru a/alebo iných služieb, údaje o cene, podmienkach, spôsobe a termíne prepravy tovaru do dohodnutého miesta doručenia tovaru pre kupujúceho a údaje o predávajúcom (meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mail, adresa doručenia, apod.).
 3. Ak sa kupujúci rozhodne objednávku stornovať, môže tak urobiť e-mailom alebo telefonicky v lehote do 24 hodín od jej doručenia predávajúcemu. Pri stornovaní je potrebné uviesť, meno, dátum a popis objednaného tovaru. V prípade zrušenia objednávky predávajúci neúčtuje kupujúcemu žiadne poplatky súvisiace so zrušením objednávky. V prípade, že kupujúci už vykonal platbu v celej výške, alebo len určitú časť, predávajúci vráti už zaplatenú kúpnu cenu, alebo jej časť v lehote 7 dní od zrušenia objednávky vopred dohodnutým spôsobom.


4. Práva a povinnosti zmluvných strán

Predávajúci je povinný: 

 • dodať na základe objednávky potvrdenej predávajúcim kupujúcemu tovar v dohodnutom množstve, kvalite a termíne a zabezpečiť zabalenie a prepravu spôsobom potrebným na jeho uchovanie a ochranu, 
 • zabezpečiť, aby dodaný tovar spĺňal všeobecne záväzné právne predpisy Slovenskej republiky účinné v čase uskutočnenia objednávky tovaru
 • odovzdať kupujúcemu najneskôr spolu s tovarom v písomnej alebo elektronickej podobe všetky doklady potrebné na prevzatie a užívanie tovaru a ďalšie doklady predpísané platnými právnymi predpismi (dodací list, daňový doklad)
 • informovať kupujúceho o zmenách v stave jeho objednávky v lehote a spôsobom dohodnutým v týchto obchodných podmienkach

Predávajúci má právo:

 • na riadne a včasné zaplatenie kúpnej ceny od kupujúceho za dodaný tovar
 • stornovať objednávku, ak z dôvodu vypredania zásob alebo nedostupnosti tovaru nie je schopný dodať tovar kupujúcemu v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode, pokiaľ sa so zákazníkom nedohodne na náhradnom plnení; o stornovaní objednávky bude kupujúci bezodkladne informovaný telefonicky alebo e-mailom; v prípade, že kupujúci už vykonal platbu v celej výške, alebo len určitú časť, predávajúci vráti už zaplatenú kúpnu cenu, alebo jej časť v lehote 7 dní od zrušenia objednávky vopred dohodnutým spôsobom

Kupujúci je povinný:

 • prevziať zakúpený alebo objednaný tovar,
 • zaplatiť dohodnutú kúpnu cenu v dohodnutej lehote splatnosti vrátane nákladov na doručenie tovaru,

Kupujúci má právo:

 • na dodanie tovaru v množstve, kvalite, termíne a mieste dohodnutom zmluvnými stranami v záväznom akceptovaní objednávky
 • na odstúpenie od kúpnej zmluvy pri dodržaní VZPP a týchto obchodných podmienok.


5. Dodacie podmienky a platobné podmienky

 1. Tovar sa predáva podľa vzorov a obrázkov predávajúceho umiestnených na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.
 2. Ak sa predávajúci a kupujúci v kúpnej zmluve nedohodli inak, predávajúci je povinný dodať vec kupujúcemu bezodkladne, najneskôr do 30 dní odo dňa uzavretia kúpnej zmluvy. Ak predávajúci nesplnil svoj záväzok dodať vec v lehote podľa prvej vety, kupujúci ho vyzve, aby dodal vec v ním poskytnutej dodatočnej primeranej lehote. Ak predávajúci nedodá vec ani v tejto dodatočnej primeranej lehote, kupujúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy.
 3. Kupujúci je povinný prevziať tovar v mieste, ktoré je uvedené v objednávke zaslanej predávajúcim kupujúcemu.
 4. V prípade, že kupujúci tovar nie je schopný prevziať objednávku v čase a na mieste dohodnutom v kúpnej zmluve upovedomí o tom predávajúceho bezodkladne.
 5. Miestom a spôsobom dodania tovaru je miesto a spôsob uvedené v objednávke zaslanej predávajúcim kupujúcemu.
 6. V prípade, že predávajúci dopraví tovar kupujúcemu na miesto určené v kúpnej zmluve kupujúcim, kupujúci je povinný prevziať tovar osobne alebo zabezpečiť, aby tovar prevzala osoba, ktorú splnomocní pre prípad svojej neprítomnosti na prevzatie tovaru uvedeného v kúpnej zmluve.  Ak bude potrebné dodávku tovaru opakovať z dôvodu neprítomnosti kupujúceho na mieste určenom v kúpnej zmluve, všetky náklady s tým vzniknuté hradí kupujúci, a to najmä opakované dodanie tovaru na miesto určenia v kúpnej zmluve. Tovar sa považuje za dodaný okamihom doručenia tovaru na adresu uvedenú v objednávke a prevzatý okamihom fyzického prevzatia tovaru kupujúcim, resp. jeho oprávneným zástupcom alebo odmietnutím prevzatia tovaru, ktoré dopravca vyznačí v protokole o doručení a odovzdaní tovaru.
 7. Kupujúci je povinný skontrolovať tovar a jeho obal ihneď pri prevzatí. V prípade, že kupujúci zistí, že tovar alebo obal tovaru je mechanicky poškodený, prípadne, že je tovar neúplný, je povinný túto skutočnosť oznámiť dopravcovi a je povinný spolu s dopravcom spísať o tom záznam. O mechanickom poškodení tovaru v neporušenom obale je kupujúci povinný informovať predávajúceho bezodkladne po  prevzatí zásielky a zaväzuje sa tovar nepoužívať. Na neskoršie reklamácie mechanického poškodenia sa nebude prihliadať. 
 8. Ak kupujúci tovar bezdôvodne odmietne prevziať bez predchádzajúceho písomného odstúpenia od zmluvy a/alebo zaplatiť kúpnu cenu za riadne dodaný tovar, je predávajúci oprávnený uplatniť si nárok na náhradu vzniknutej škody vo výške skutočných nákladov na pokus o neúspešné doručenie objednávky.  Právo predávajúceho na náhradu škody týmto nie je dotknuté.
 9. Po uplynutí 14 dní odo dňa, keď bol  kupujúci povinný tovar prevziať, je predávajúci oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a predať tovar tretej osobe.

10. Spôsoby dopravy tovaru a ceny:

 • osobné prevzatie tovaru na Študentská 17, 96001 Zvolen (0,- Eur s DPH)
 • dobierka (3,50 - 9,00 Eur s DPH) - platba pri doručení tovaru kuriérom/poštou

Ceny jednotlivých foriem dopravy sa môžu líšiť v závislosti od konkrétnej objednávky. Spôsob a cenu dopravy si však kupujúci vyberie sám pri zadávaní  objednávky tovaru. Poplatok za dopravu do zahraničia sa stanovuje individuálne.


6. Spôsob platby a kúpna cena

 1. Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu tovaru dohodnutú v kúpnej zmluve vrátane nákladov na doručenie tovaru (ďalej len kúpna cena) formou:
 • hotovostnej platby v mieste sídla predávajúceho,
 • dobierkou v mieste dodania tovaru
 • bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho.
 1. Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu za dohodnutý tovar v lehote podľa kúpnej zmluvy, najneskôr však pri prevzatí tovaru.
 2. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu kúpnej ceny v prípade zmeny právnych predpisov, zmeny cien od výrobcov alebo dodávateľov tovaru. V prípade zmeny ceny produktu po objednaní tohto produktu je predávajúci povinný bezodkladne informovať kupujúceho, ktorý má právo od zmluvy odstúpiť, alebo ju potvrdiť.
 3. V prípade, ak kupujúci zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu bezhotovostným prevodom, za deň platby sa považuje deň, kedy bola celá kúpna cena pripísaná na účet predávajúceho.
 4. Všetky ceny za tovar a služby a všetky poplatky v internetovom obchode sú konečné a uvádzané vrátane aj s DPH.

7. Poučenie kupujúceho o možnosti od zmluvy odstúpiť

 1. Kupujúcemu vzniká právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy za podmienok upravených zákonom č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej v tomto článku ako zákon č. 102/2014 Z.z.), a to do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim alebo určenou treťou osobou. Kupujúci má právo v rámci tejto lehoty tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom ako je obvyklé pri nákupe v klasickom „kamennom“ obchode, a to v rozsahu potrebnom na zistenie povahy, charakteristík a fungovania tovaru. Lehota na odstúpenie od kúpnej zmluvy je zachovaná, ak kupujúci zašle oznámenie o odstúpení od kúpnej zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od kúpnej zmluvy.
 2. Kupujúci uplatňuje svoje právo odstúpiť od zmluvy výhradne písomne, a to prostredníctvom doporučenej pošty zaslanej na adresu sídla predávajúceho uvedenú v záhlaví týchto obchodných podmienok, e-mailom na adrese  zita.mihalovic@gmail.com, alebo iným spôsobom nevzbudzujúcim pochybnosti, že došlo k odstúpeniu od zmluvy.
 3. Kupujúci zodpovedá za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním v čase od jeho doručenia do momentu jeho vrátenia iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru.
 4. Vzhľadom k tomu, že v prípade odstúpenia sa zmluva od začiatku ruší, vrátia alebo nahradia si zmluvné strany všetky vzájomné prijaté plnenia. 
 5. Kupujúci je povinný tovar do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať na adresu sídla predávajúceho, pričom kupujúci tovar zašle: nepoužívaný, nepoškodený, podľa možnosti v pôvodnom obale, kompletný,  spolu s dokladom o kúpe.
 6. Predávajúci bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vráti kupujúcemu v súlade so zákonom č. 102/2014 Z.z. všetky platby, ktoré od neho prijal na základe kúpnej zmluvy alebo v súvislosti s ňou.
 7. Priame náklady na vrátenie tovaru pri odstúpení od zmluvy znáša kupujúci.
 8. V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar so zníženou hodnotou, ktorý je používaný, poškodený alebo neúplný, uhradí kupujúci predávajúcemu náklady, ktoré vznikli v súvislosti s opravou tovaru a jeho uvedením do pôvodného stavu.
 9. Ustanovenia tejto časti OP sa vzťahujú výlučne len na kupujúceho, ktorým je spotrebiteľ, t.j. fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní kúpnej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania.


8. Reklamačný poriadok

 1. Reklamačný poriadok sa vzťahuje na tovar objednaný kupujúcim od predávajúceho vo forme elektronického obchodu na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.
 2. Na uplatňovanie práv zo zodpovednosti za chyby predanej veci sa vzťahuje postup podľa § 612 až 627 OZ a príslušné ustanovenia zákona o ochrane spotrebiteľa.  Kupujúci bude pred odoslaním objednávky vyzvaný, aby zaškrtnutím políčka potvrdil, že sa s týmito obchodnými a reklamačnými podmienkami oboznámil, prečítal ich, porozumel ich obsahu a v celom rozsahu s nimi súhlasí.
 3. Záručná doba na všetok tovar je 24 mesiacov pre fyzické osoby, pokiaľ pri konkrétnom výrobku nie je uvedené inak a začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim.
 4. Pri uplatňovaní reklamácie je kupujúci povinný predložiť predávajúcemu originál daňového dokladu , pričom predávajúci nie je povinný prebrať reklamovaný tovar, ak je znečistený alebo ak vykazuje znaky používania iným ako obvyklým spôsobom. Reklamáciu je kupujúci oprávnený uplatniť u predávajúceho osobne, telefonicky s následným písomným prejavom vo forme e-mailu. Reklamovaný tovar je potrebné doručiť na adresu sídla spoločnosti. Zásielku s tovarom odporúčame poistiť.
 5. Predávajúci nezodpovedá za chyby výrobku spôsobené najmä:
 • mechanickým poškodením,
 • neodvratnou udalosťou - živelnou pohromou,
 • nesprávnym zaobchádzaním zo strany kupujúceho - v rozpore s návodom na používanie a s obvyklým spôsobom užívania tovaru,
 • v osobitných prípadoch, ak to vyplýva z povahy veci aj zásahom nepovolanej osoby, vrátane používateľa, prípadne iným neodborným zásahom.
 • Predávajúci rozhodne o reklamácii ihneď, v zložitých prípadoch do 5 pracovných dní. V odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí tejto lehoty má kupujúci právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok.
 1. O výsledku reklamácie bude kupujúci informovaný bezprostredne po ukončení reklamačného konania telefonicky, resp. e-mailom a zároveň mu bude doručený spolu s tovarom alebo prostredníctvom e-mailu reklamačný protokol.
 2. Spotrebiteľ má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (na e-mailovú adresu:  zita.mihalovic@gmail.com,  alebo písomne na adresu predávajúceho), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva.  Ak predávajúci na žiadosť o nápravu podanú spotrebiteľom podľa predchádzajúcej vety odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 dní odo dňa jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu spôsobom podľa § 12 zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ZoARS) subjektu alternatívneho riešenia sporov. Návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu musí obsahovať náležitosti podľa § 12 ods. 3 ZoARS. Subjektmi alternatívneho riešenia sporov sú orgány alternatívneho riešenia sporov a oprávnené právnické osoby zapísané v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky.


9. Odstúpenie od kúpnej zmluvy zo strany predávajúceho


 • Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy:
 • v prípade vypredania zásob
 • nedostupnosti tovaru
 • ak výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru dohodnutého v kúpnej zmluve prerušil výrobu alebo vykonal tak závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností predávajúceho vyplývajúcich z kúpnej zmluvy
 • z dôvodov vyššej moci
 • ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať, nie je schopný dodať tovar zákazníkovi v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode.
 • Predávajúci je povinný o tejto skutočnosti okamžite informovať kupujúceho telefonicky alebo e-mailom a vrátiť mu už zaplatenú zálohu alebo kúpnu cenu za tovar dohodnutý v kúpnej zmluve v lehote 7 dní od oznámenia o odstúpení od zmluvy prevodom na účet určený kupujúcim, pokiaľ sa s predávajúcim nedohodne inak.


10. Záverečné ustanovenia

 1. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto obchodných podmienok. Písomným oznámením zmeny týchto obchodných podmienok sa rozumie uverejnenie na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.
 2. V prípade, že je kúpna zmluva uzatvorená v písomnej forme, akákoľvek jej zmena musí mať písomnú formu.
 3. Zmluvné strany sa dohodli, že komunikácia medzi nimi bude uskutočňovaná vo forme e-mailových správ.
 4. Na vzťahy neupravené týmito OP sa vzťahujú príslušné ustanovenia OZ, zákona  o elektronickom obchode , Zákona o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji, zákona č. 250/2007 Z . z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.
 5. Zmena obrázkov a informácií vyhradená:
 • všetky obrázky produktov sú ilustračné a nemusia sa úplne zhodovať so skutočnosťou.
 • všetky informácie o produktoch sú prevzaté z oficiálnej stránky ich výrobcov, resp. dodávateľov a z ostatných verejne dostupných zdrojov.
 • ceny produktov sa môžu v čase meniť, preto si predávajúci vyhradzuje právo na zmenu ceny, o ktorej však kupujúceho vopred upozorníme formou e-mailu pri konkrétnej objednávke. Zákazník má v prípade zmeny dohodnutej ceny právo od zmluvy odstúpiť.

 

Vo Zvolene 29.03.2021

 

 

 

 

Copyright 2021 - 2023 © fyziomi.sk